Школски психолог

Школски психолог

Шта ради школски психолог?

Школски психолог применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно – васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученица/ка дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.

Који су задаци школског психолога?

 1. Стварање оптималних услова за развој деце и оставривање образовно-васпитног рада
 2. Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученица/ка
 3. Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја
 4. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању и ефикасности, економичности и флексибилности рада установе
 5. Подршка оставрености установе према педагошким иновацијама
 6. Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља (старатеља)
 7. Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за установу
 8. Стално страучно усавршавање и напредовање

Зашто је важно да постоји психолог у школи?

Адолесценција је специфичан период живота. Тада долази до бројних промена: телесних, спознајних, емоционалних и социјалних. Управо је зато младим особама потребна брига и подршка као и стално усмјеравање како би се развили у зреле особе. Сви адолесценти пролазе кроз сличне промене, али се с њима носе на различите начине. Многа деца и млади суочавају се с бројним тешкоћама, од којих су неке:

 1. Страх од школе
 2. Лош успех
 3. Несигурност у себе и своје способности, у свој изглед
 4. Осећај утучености и туге
 5. Експериментисање са средствима које изазивају зависност
 6. Брига и нејасноће око сексуалног сазревања
 7. Развод родитеља, и многе друге.

У току разговора психолог утврђује какав проблем има млада особа која је дошла на разговор или родитељ (старатељ) и како тај проблем да реши, односно како са њим да се боље носи. Некад, када процени да то превазилази надлежности школског психолога консултује са стручњацима из других области.

Зашто разговарати са психологом?

Присутност психолога у школи као особе од струке и поверења, представља важан извор подршке када нека животна ситуација или проблем постану претешки да би се ученик, родитељ (старатељ) или наставник са њима носио сам. Понекад је добро потражити неутралну особу која нам може помоћи да проблем сагледамо из другог угла, научити нас новим техникама за превладавање и суочавање са проблемом и дати нам подршку да истрајемо у решавању потешкоћа које имамо.

 

Који су стручни послови кроз које се остварују задаци школског психолога?

 1. Психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних инструмената
 2. Психолошка превенција и едукација
 3. Психолошко саветовање
 4. Психолошко истраживање и евалуација

Како заказати разговор?

Разговор можете заказати на више начина- преко одељенског старешине, самостално одласком код школског психолога или путем фејсбук странице


findus

 

 

 

Да ли психолог учествује у планирању рада школе?

На почетку сваке школске године психолог се бави планирањем свог рада, активности тимова којима координише и чији је члан, у сарадњи са педагогом и одељенским старешинама предлаже планове рада одељенских старешина и  ваннаставних активности.

Како психолог најчешће ради са ученицима?

Кроз активности Тима за адаптацију ученика и афирмацију школе психолог обилази одељења првог разреда како би се упознали ученици са организацијом рада школе, особама од којих могу да траже подршку, радом психолога и педагога, ваннаставним активностима и безбедносним процедурама. Такође овај период је значајан за мотивацију ученика који су поновили разред, који се нису уписали на жељени смер и осталих ученика са већим бројем слабих оцена, као и ученика са емоционалним потешкоћама, личним и породичним проблемима. Ученици долазе самостално на разговор или по препоруци родитеља (старатеља) или одељенских старешина. Групни саветодавни рад је усмерен на рад са представницима у Ђачком парламенту и ученицима који немају радне навике или не знају да организују своје радно и слободно време.

Психолог користи различите стандардизоване и по потреби сачињене психолошке мерне инструменте како би испитао и дијагностификовао ученичке способности, особине, интересовања, потребе и ставове. Пре свега ово је потребно при упућивању ученика у Истраживачку станицу – Петница и Регионални центар за таленте а део је и поступка саветовања за избор будућег занимања или промене образовног профила.

Да ли важно остварити сарадњу са родитељима?

Сарадња психолога са родитељима је јако важна за успешан развој ученика. Она се се одвија кроз индивидуална саветовања, кроз учешће на родитељским састанцима и Савету родитеља. Родитељи се подстичу да се укључе и у различите тимове у школи и ваннаставне активности.

Да ли психолог у школи врши истраживања?

Сваке године се испитује заинтересованост ученика за ваннаставне активности, односно секције, како би Школа изашла у сусрет инересовањима ученика. У протеклих неколико година спроведена су различита истраживања- Млади и хулиганизам, Повезаност здравих стилова живота и школског успеха, Мишљење ученика о томе шта ради школски психолог/педагог, Шта је агресивност као и многа друга.

Како психолог сарађује са наставницима?

На седницама Одељенских већа психолог предлаже  мере за ученике са тешкоћама у учењу и емотивном функционисању и предлаже мере подршке за поједине ученике или одељења. Посебно је важно да одељенске старешине и предметни наставници психологу на време укажу да постоје  потешкоће у функционисању ученика којима предају како би што пре приступили режавању ових проблема. Такође понекад у сарадњи са одељенским старешинама или здравственим радницима, а некада самостално, организује радионице на различите теме из области  менталног здравља. Кроз саветовање и посету часова, а са циљем бољег мотивисања ученика и већег активирања, прилагођавања темпа и обима градива, могућностима ученика психолог обавља и  педагошко – инструктивни рад рад са наставницима. Нарочито је значајна сарадња са професорима који су почетници. У сарадњи са школским педагогом, Развојним тимом или Тимом за безбедност и заштиту деце од злостављања и занемаривања психолог учествује у неформалном стручном усавршавању наставника. Неке од тема за које су организоване радионице, трибине и округли столови су- Оцењивање, Агресивност, Менаџмент беса, Примена посебног протокола у установи, Дислексија, Израда педагошког профила…

Како се психолог усавршава?

Лично усавршавање школског психолога подразумева праћење стручне литературе и периодике, учествовање у Активу психолога и педагога града Крагујевца, похађање акредитованих (Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама, НТЦ систем учења, Унапредимо дечији развој, ИКТ у образовању, Развионица…) и неакредитованих семинара (Моодле и Андроид платформа у организацији и реализацији такмичења ученика, Етика и лични интегритет, Како уче тинејџери…) и сачињавање семинара за наставнике (Ефективно подучавање, Рад са даровитом децом, Менаџмент беса…)

Да ли психолог сарађује са неким другим институцијама или стручњацима?

Тимски рад је једна од основних претпоставки успешног рада.Сарадња се остварује са свима који доприносе подизању квалитета образовно-васпитног процеса. Пре свега са школским педагогом, директором и помоћницима директора, школским полицајцем, Тимовима, Саветом родитеља, Школским одбором. Такође и са представницима Дома здравља, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Националне службе за запошљавање, Института за ментално здравље, Канцеларије за младе, Института за јавно здравље Крагујевац, локалне самоуправом, Просветним саветницима, представницима привреде.

 

Драги ученици, родитељи и колеге ако осећате да вам је потребна подршка у некој од области наведених у претходном тексту, будите слободни да ме потражите и дођете на разговор

                                                                                                                   Ваш школски психолог,

Бојана Поповић