Техничар за заштиту животне средине

животна срединаТехничар за заштиту животне средине – 4 степен

У току четворогодишњег школовања ученици стичу стручна знања која се заснивају на:  изучавању физичко-хемијских и биолошких процеса који угрожавају и деградирају животну средину; упознавању са изворима загађења животне средине преради и одлагању чврстог отпада и отпадних вода узорковању и припреми узорака воде, тла и ваздуха за лабораторијска испитивања класичним и инструменталним методама, мерењу и анализирању параметара загађења животне средине; спровођењу превентивних и заштитних мера у циљу очувања животне средине, начелима одрживог развоја, развијању еколошке свести.

Истовремено, ученици се упознају са могућностима како се обнавља загађено тле, вода и ваздух, и са савременим методама и техникама у области заштите животне средине.

Могућности запошљавања су:

  • хемијска индустрија,
  • пољопривреда,
  • шумарство,
  • аквакултура,
  • прехрамбена индустрија,
  • текстилна индустрија,
  • саобраћај,
  • агенције за заштиту животне средине,
  • општинске и друге инспекцијске службе  и друго.

Могућност наставка школовања на факултетима и то на:  Природо математичком факултету  у оквиру департмана за хемију, постоји профил заштите животне средине, Технолошко-металурском факултету као и на већини других факултета и виших школа.

Школовање за овај образовни профил траје  4 године.