Савет родитеља

Савет родитеља

Током 2016/2017. године у школи је функционисао и Савет родитеља. Представници 51 одељења учествовали су у његовом раду.

Седице Савета родитеља организује и планира Јулија Арсенијевић, која обавља функцију председника Савета родитеља. На својим седницама чланови савета разматрали су Годишњи план рада
установе, извештаје о раду директора и реализацији екскурзија ученика.

Усвојили су програме екскурзија и изабрали агенције које реализују путавања. Највише пажње посветили су безбедности ученика и школи и непосредној околини. Анализиран је успех и дисцилина ученика, као и предложене мере за побољшање успеха и смањење изостајања ученика са наставе. Заједно са ученицима учествовали су у активностима које су организоване поводом Дана породице.