Школски педагог

Рад педагога је присутан у свом областима и сегментима рада школе. То је посао који није увек видљив,који не даје увек брзе резултате али то не умањује његов значај,и ефикасност.

У раду педагога важан је рад са свим наставницима,у области планирања рада,увођења иновација,огледних часова и посета часова обрађивања новог градива или оцењивања.Осим тога, посебна пажња се поклања наставницима- почетницима а све у циљу да им се олакша реализација програма и рад са ученицима.

Веома важан сегмент је и планирање и реализација часова одељењског старешине,где осим уобичајених административних обавеза,педагог говори на тим часовима, о рационализацији учења,формирању и развијању радних навика,као и радионице о зрелости личности и друго.

Саветодавни рад са наставницима одвија се упоредо са свим осталим активностима,ради креирања што бољег рада са ученицима,као и предлагање и организовање различитих видова активности које воде унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада.У том смислу воде се разговори и дају се предлози и упутства за обликовање пријатне радне атмосфере у одељењу.Такође,говори се стално о оцењивању и дисциплинским мерама да би се постигао педагошки ефекат,да се подигне ниво рада а да се углед школе не умањи.

Највише времена је посвећено ученицима и њиховим проблемима,пружањем савета,подршке или помоћи младим људима у решавању животних и узрасних проблема. Осим тога,у току целе године,појачан је рад са ученицима који имају велики број недовољних оцена и велики број неоправданих изостанака.Саветодавни рад,уједно је обухватио и родитеље ових ученика.

Нарочито је било доста рада са оним ученицима који су направили теже повреде радних дужности.

Родитељима су предочени ризични фактори у породици који могу довести до ситуације неуспеха и насилног понашања ученика и мере које се могу предузети.

У току ове школске године,после сваког квалификационог периода,педагог извештава о успеху и дисциплини ученика,најчешће уз коментаре са одељењских већа, која су најзначајнији и најзанимљивији као и предлога и закључака који би нам корисрили у даљем раду.У вези са тим, педагог износи и најновије податке из истраживања неке појаве која је доминантна код ученика у том периоду,као и смернице даљег деловања.Напр. зависност од интернета,видео игрица,козумирање траве,агресивно понашање као и вербално и физичко насиље.

Неизбежни део рада је,истраживање о интересовању матураната,њиховим жељама,слободном времену и планирању будућности.

Школски педагог

Драгана Зарков
Александра Радовић