Обавештење о закључењу уговора – прва партија

На основу члана 116 Закона  о јавним набавкама  ( „ Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/2015  и 68/2015) Прва техничка школа  из  Крагујеваца објављује

Обавештење о закључењу уговора

– поступак централизоване  јавне набавке – канцеларијски материјал – папир, свеске и фасцикле (прва партија) –