Обавештење о закључењу уговора – друга партија

              На основу члана 116 Закона  о јавним набавкама  ( „ Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/2015  и 68/2015) Прва техничка школа  из  Крагујеваца објављује

Обавештење о закључењу уговора

– поступак централизоване  јавне набавке – канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију (друга партија) –