Позив за подношење понуда за набавку 1-2014 (продужење рока)

На основу члана 39. члана 61. и члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), наручилац Прва техничка школа из Крагујевца , Радоја Домановића бр.8 , Крагујевац , oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКИ 1/2014

 

у  поступку ЈНМВ бр 1/2014 за јавну набавку електричне енергије и позива понуђаче да поднесу своју понуду у складу са конкурсном документацијом. Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

……

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација могу се преузети на доњим ликовима:

Позив за подношење понуда број набавки 1/2014

Измењена конкурсна документација набавка 1/2014