ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКИ 1/2014

На основу члана 39. члана 61. и члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), наручилац Прва техничка школа из Крагујевца , Радоја Домановића бр.8 , Крагујевац , oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКИ 1/2014

 

у  поступку ЈНМВ бр 1/2014 за јавну набавку електричне енергије и позива понуђаче да поднесу своју понуду у складу са конкурсном документацијом. Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

 

1. Назив, адреса Наручиоца:  Прва техничка школа , Радоја Домановића бр.8, 34000 Крагујевац, мејл адреса: prvatehnicka@gmail.com , prvatehdir@gmail.com

 

2. Врста Наручиоца: Установа – Просвета

 

3. Врста поступка: ЈНМВ у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)

 

4. Предмет поступка јавне набавке: набавка добара – Електрична енергија

 

5. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 (електрична енергија)

 

6. Партије: Предмет набавке није обликован по партијама

 

7. Резервисана набавка: не

 

8. Електронска лицитација: не

 

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: избор међу достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

 

10. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

– лично/непосредно у просторијама наручиоца Прве техничке школе, ул. Радоја Домановића бр.8, Крагујевац, канцеларија Секретаријата школе  , сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

– са интернет странице наручиоца www.prvatehnicka.edu.rs ,

– са сајта Портала за јавне набавке.

 

11. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство

финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs.  Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs

 

12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се подносе до 26.02.2014. године до 12 часова, препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: Прва техничка школа , Радоја Домановића бр.8, 34000 Крагујевац  , у затвореним ковертама, са назнаком: ”Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија бр. 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 26.02.2014. године до 12:00 часова. Неблаговремено достављене понуде  Комисија за јавну набавку  Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

 

13. Место време и начин отварања понуда:

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 26.02.2014. године са почетком у 12 часова и 30 минута у просторијама на адреси наручиоца: Радоја Домановића бр.8, Крагујевац. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

 

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

 

15. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 3 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

 

16. Контакт: Биљана Шиповац , адреса електронске поште: prvatehdir@gmail.com

 

 

Директор

__________________

Биљана Шиповац