Одлука о додели уговора за прву партију

Директор Прве техничке школе из Крагујевца на основу члана 35. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Дел.бр. 06/4770 од 23.12.2015.године), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 28.03.2016.године доноси Одлуку о додели уговора за прву партију.odluka odluka 001