Актуелно

Анекс Школског програма

Posted on

На основу члана члана 10. став 6. Законa о средњем образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013), а на основу прибављених мишљења Савета родитеља, Ученичког парламента и Синдиката, Школски одбор доноси: […]

Актуелно

Годишњи план рада школе за 2014/2015

Posted on

Годишњи план рада школе представља институционални оквир образовно васпитног рада школе у једној школској години. Поред циљева и задатака школе, садржаја рада и врсте активности, Годишњим планом рада утврђује се […]

Актуелно

Школски програм 2014-2018

Posted on

Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на […]