Наставно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА
Јоксимовић Немања мастер инжењер електротехнике и рачунарства Директор школе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за инклузивно образовање
Тим за заштиту
Зорић Зоран дипломирани инжењер грађевине Тим за заштиту-превентивни
Михаиловић Весна дипломирани инжењер електротехнике Помоћник директора за смену А
Координатор тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Тим за инклузивно образовање
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Тим за заштиту
Стручни актив за развој школског програма
Ивезић Мирјана дипломирани биолог Помоћник директора за смену Б
Руководилац тима за самовредновање школе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за инклузивно образовање
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Тим за заштиту
Јелић Јелена дипломирани хемичар за општу хемију Ванредни ученици на хемији
Тим за самовредновање рада школе
Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Алексић Дарко дипломирани инжењер електротехнике Председник Разредног већа 1. разреда
Тим за инклузивно образовање
Андрејевић Ирина инжењер технологије  
Андријанић Данко инжењер електротехнике Тим за оснаживање и подршку приправницима
Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Антонијевић Ана дипломирани инжењер електротехнике  
Сташа Сарајлић-Ђорђевић професор српског језика и књижевности  
Атанасковић Јелена дипломирани технолог Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Банковић Јасмина дипломирани математичар информатичар  
Благојевић Марија професор српског језика и књижевности Председник разредног већа трећег разреда
Драмска секција
Богићевић Борко дипломирани теолог Тим за професионални развој запослених
Бојић Гордана дипломирани историчар
Божовић Миљан професор српског језика и књижевности Стручни актив за развојно планирање
Ванчетовић Душан дипломирани инжењер електротехнике Тим за пружање додатне подршке ученицима
Васиљевић Слободан професор физичког васпитања Шах клуб
Вељовић Немања дипломирани инжењер електротехнике Тим за развој и ажурирање сајта школе
Воштинић Јасминка дипломирани инжењер електротехнике Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Вуковић Весна дипломирани хемичар Тим за професионални развој запослених
Вуковић Милена дипломирани хемичар Тим за израду и конкурисање на пројектима
Вулетић Владимир професор физике и информатике  
Вуловић Дејана професор енглеског језика икњижевности Тим за израду и конкурисање на пројектима
Вучићевић Милена дипломирани инжењер електротехнике  
Гавриловић Зоран професор физичког васпитања Спортске секције – фудбал, кошарка, одбојка, атлетика, пливање
Гроздић Владан дипломирани инжењер електротехнике  
Дамњановић Јасна дипломирани биолог  
Дамњановић Александра специјалиста струковни инжењер грађевинарства Координатор практичне наставе
Тим за самовредновање рада школе
Драгаш Филип дипломирани инжењер електротехнике Тим за израду и конкурисање на пројектима
Дуканац Велимир мастер инжењер електротехнике и рачунарства Стручни актив за развојно планирање
Тим за рад са ученичким парламентом
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Ђуровић Наташа професор енглеског језика и књижевности Председник стручног већа страних језика
Стручни актив за развој школског програма
Ерић Живадин професор физичког васпитања Председник Разредног већа 2. разреда
Тим за инклузивно образовање
Живанић Вера дипломирани инжењер електротехнике Члан Школског одбора
Председник стручног већа
Стручни актив за развој школског програма
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Живановић Јован дипломирани инжењер електротехнике Тим за самовредновање
Здравковић Ненад дипломирани инжењер електротехнике Тим за оснаживање и подршку приправницима
Тим за развој и ажурирање сајта школе
Марјана Смиљанић професор српског језика и књижевности Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Ивановић Марија специјалиста наставе математике Председник стручног већа математика, физика, рачунарство и информатика
Стручни актив за развојно планирање
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Координатор тима за стручно усавршавање
Илић Јелена дипломирани математичар  
Ивковић Нина мастер  хемије Записничар Разредног већа 4. разреда
Еколошка секција
Тим за израду и конкурисање на пројектима
Илић Јелена дипломирани математичар информатичар  
Тодоровић Ана дипломирани инжењер технологије Председник стручног већа хемија, неметали и графичарство
Тим за самовредновање рада школе
Тим за израду и ажурирање школског сајта
Стручни актив за развој школског програма
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Јеремић Кристина дипломирани инжењер архитектуре Задужена за ванредне ученике стручног већа за грађевинарство и геодезију
Стручни актив за развојно планирање
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Јовановић Ана професор српског језика и књижевности Разредно веће другог разреда (записничар)
Председник стручног већа српског језика
Тим за израду и ажурирање школског сајта
Стручни актив за развој школског програма
Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Јовановић Владан дипломирани инжењер електротехнике  
Јовановић Драган дипломирани инжењер машинства Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Јовановић Снежана дипломирани математичар  
Јовановић Томислав професор физичког васпитања Стручни актив за развојно планирање
Кондић Зоран инжењер електротехнике  
Кудра Оливера дипломирани филозоф Тим за израду и конкурисање на пројектима
Кујунџић Милена професор немачког језика и књижевности  
Кушић Бојан дипломирани теолог
Кнежевић Милена дипломирани инжењер грађевине  
Лазаревић Оливера професор ликовне културе  
Лазић Вера дипломирани математичар Координатор тима за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Председник разредног већа 4. разреда
Тим за самовредновање рада школе
Краљевић Јелена дипломирани математичар за рачунарство и информатику Записничар разредног већа 3. разреда
Тим за професионални развој запослених
Маринковић Рада инжењер електротехнике Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Марјановић Милош дипломирани инжењер електротехнике Координатор за стручни актив за развојно планирање (ШО)
Милановић Горица инжењер грађевине Тим за пружање додатне подршке ученицима
Тим за каријерно вођење и саветовањ
Милановић Драган дипломирани инжењер архитектуре Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Миленковић Марија дипломирани економиста Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Миловановић Сузана професор енглеског језика и књижевности  
Милојевић Мирјана професор географије Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Тим за инклузивно образовање
Милосављевић Ивана дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Координатор за есДневник
Тим за израду и конкурисање на пројектима
Милинић Петровић Ана дипломирани хемичар рН клуб
Тим за рад са ученичким парламентом
Тим за израду и конкурисање на пројектима
Милошевић Слађана дипломирани правник Координатор тима за каријерно вођење и саветовање
Тим за професионални развој запослених
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Миљковић Емилија дипломирани инжењер прехрамбене технологије Председник стручног већа пољопривреда, производња и прерада хране
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Мирковић Горан дипломирани инжењер електротехнике Тим за пружање додатне подршке ученицима
Митровић Весна дипломирани математичар  
Митровић Десана дипломирани хемичар за општу хемију Тим за оснаживање и подршку приправницима
Миловановић Татјана мастер хемичар
Миловановић Снежана дипломирани хемичар за општу хемију  
Мирковић Славица дипломирани математичар за рачунарство и информатику Упис
Михајловић Милица дипломирани инжењер технологије Координатор тима за оснаживање и подршку приправницима
Мишулић Рената дипломирани инжењер машинства  
Ђорђевић Милан дипломирани инжењер машинства  
Младеновић Весна дипломирани инжењер грађевине  
Николић Душица дипломирани инжењер електротехнике  
Николић Маја дипломирани физичар за општу физику Тим за самовредновање
Николић Марина дипломирани математичар информатичар Информатичка секција
Секција – примена ИКТ у математици и свакодневном животу
Координатор тима за есДневник
Координатор тима за израду и конкурисање на пројектима
Стручни актив за развој школског програма
Тим за рад са ученичким парламентом
Николић Мирјана дипломирани математичар информатичар Координатор за стручни актив за развој школског програма
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за инклузивно образовање
Обреновић Слађана професор енглеског језика и књижевности Тим за самовредновање рада школе
Павловић Весна професор руског језика и књижевности Координар тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Душица Антић дипломирани архитекта Записничар за разредно веће првог разреда
3D визуелизација
Тим за израду и конкурисање на пројектима
Тим за сајт школе
Павловић Маја дипломирани историчар Председник стручног већа друштвених наука
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Стручни актив за развој школског програма
Павловић Миланка дипломирани биолог Члан школског одбора
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Павловић Милован дипломирани математичар  
Пантовић Александар дипломирани инжењер елекротехнике  
Пејковић Сања дипломирани инжењер технологије  
Петреш Гајић Данијела дипломирани социолог
Петровић Николић Ивана дипломирани инжењер грађевине Стручни актив за развој школског програма
Тим за оснаживање и подршку приправницима
Пешић Ненад дипломирани инжењер електротехнике Координатор тима за дигиталну стратегију
Пудар Никола дипломирани инжењер грађевине  
Радојевић Васиљевић Гордана дипломирани инжењер електротехнике Ванредни ученици-електрострука
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Радојевић Гордана дипломирани инжењер грађевине
Радосављевић Марко дипломирани инжењер електротехнике Координатор тима за ажурирање школског сајта и извештаја
Секција Веб програмирање
Тим за професионални развој запослених
Радоњић Мојсиловић Татјана дипломирани графичар Ликовна секција
Тим за израду и конкурисање на пројектима
Ракоњац Бојовић Крстина дипломирани хемичар за општу хемију  Еколошка секција
Рвовић Звездана дипломирани хемичар за општу хемију Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Савић Весна дипломирани инжењер архитектуре Председник стручног већа геодезија и грађевинарство
Стручни актив за развој школског програма
Симић Бранка дипломирани математичар информатичар Тим за заштиту
Сретеновић Зоран специјалиста информатичких наука Тим за израду и ажурирање школског сајта
Станковић Петровић Ана професор музичке уметности  
Станковић Јована дипломирани инжењер грађевине  
Станковић Славиша дипломирани инжењер електротехнике Председник Школског одбора
Тим за самовредновање школе
Стевановић Горан дипломирани инжењер грађевине  
Стергиоу Славица професор енглеског језика и књижевности  
Степановић Ивана дипломирани математичар  
Стојановић Маја професор енглеског језика и књижевности  
Стојановић Биљана дипломирани математичар Стручни актив за развојно планирање
Тим за заштиту
Стојановић Николић Мара дипломирани инжењер прехрамбене технологије Ванредни ученици на прехрамбеној струци
Тим за каријерно вођење и саветовање
ЕТНО КУТАК
Тасковић Љиљана дипломирани инжењер технологије  
Томашевић Зорица професор српског језика и књижевности Новинарска секција
Тим за заштиту
Тим за пружање додатне подршке ученицима
Убавкић Срђан професор физичког васпитања Председник стручног већа физичко васпитање
Стручни актив за развој школског програма
Тим за инклузивно образовање
Ускоковић Тамара дипломирани хемичар Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за израду и конкурисање на пројектима
ПХ клуб
Чабрић Владимир професор српског језика и књижевности Тим за рад са ученичким парламентом
Шарац Игор дипломирани инжењер електротехнике  
Шошкић Бранислав дипломирани математичар информатичар  
Радосављевић Томислав инжењер електротехнике Координатор практичне наставе
Дамњановић Александра грађевински инжењер Организатор практичне наставе и вежби
Михаиловић Милош Хемијско технолошки техничар Помоћни наставник
Живковић Душан електротехничар енергетике Помоћни наставник
Радослав Јекић електричар електромоторних погона Помоћни наставник
Ивана Радојичић Кривчевић хемијски техничкар Помоћни наставник
Михаиловић Милош професор физичког васпитања