Правни оквир

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
http://www.prvatehnicka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Pravilnik-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje_-sa-izmenama-2020.pdf

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности
https://www.prvatehnicka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Pravilnik-o-postupanju-ustanove-u-slucaju-sumnje-ili-utvrdenog-diskriminatornog-ponasanja-i-vredanja-ugleda-casti-ili-dostojanstva-licnosti-2018.pdf

Видео обука о примени правилника о протоколу поступања у установи у одговору на наиље
злостављање и занемаривање: http://www.mpn.gov.rs/primena-pravilnika-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje/

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, 2020 – 2023. год.
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/80/1/reg

Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовним
институцијама и установама за децу, 2007. год.
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Posebni_protokol_-_obrazovanje1.pdf

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
http://www.scsu.org.rs/zakoni_docs/Pravilnik%20o%20protokolu%20postupanja%20u%20ustanovi%20u
%20odgovoru%20na%20nasilje%20zlostavljanje%20i%20zanemarivanje.pdf

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, 2005. год:
http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravilnici/Opsti-protokol-za-zastitu-dece-od-
zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf

Приручник за примену општег протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
у образовним институцијама и установама за децу, 2006. год.:
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/PRIRUCNIK%20OPSTI%20PROTOKOL.pdf