Играј своју игру – дигитали Escape Room

На конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2022. наставник
Рената Мишулић из Прве техничке школе је освојила прву награду. Презентовање рада
„Играј своју игру – дигитални Escape Room“ је одржано у среду 21.12.2022. године у
13.15 часова у свечаној сали школе.
У раду је представљена пројектна настава из предмета Рачунарска графика и мултимедија,
чији су продукти иновативни, оригинални, и издвајају се по оствареним ефектима,
одрживости и укључивању партнера из локалне и шире друштвене заједнице.
Инoвaтивни мoдeли нaстaвe, који су представљени у овом раду, пoдрaзумeвajу нeштo
другaчиje улoгe нaстaвникa и учeникa – нaстaвник је крeaтoр нaстaвних ситуaциja, a
учeници су aктивни кoнструктoри сoпствeнoг знaњa. Рената је била учесник Еразмус +
пројекта „Пројектна настава као део савремене наставе Прве техничке школе“ који јој је у
многоме помогао у реализацији овог пројекта.
Иновирани су различити облици рада коришћењем ИКТ-а, имплементиране су и синхрона
и асинхрона комуникација са ученицима, као и интердисциплинарни приступ кроз
сагледавање појава у њиховој целовитости.
Креиран је сценарио часа, кроз који су остварени одређени специфични циљеви учења, уз
примену нових и другачијих метода и поступака.
Коришћен је већи број активних наставних метода, а посебно треба издвојити методу
изокренуте учионице, учење по станицама и експертске групе.
Ученици су успешно креирали своје собе за бег са различитом тематиком, чиме је
остварена корелација са многим предметима. Поред тога што су остварени сви исходи
пројектне наставе, креирани су оригинални гејмификовани наставни материјали за неке
нове генерације.