ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКИ 1/2015

На основу члана 39. члана 61. и члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), наручилац Прва техничка школа , Радоја Домановића бр.8, Крагујевац , oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКИ 1/2015

 

у  поступку ЈНМВ бр 1/2015 за јавну набавку електричне енергије и позива понуђаче да поднесу своју понуду у складу са конкурсном документацијом. Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Комплетан позив за подношење понуда можете преузети овде , а конкурсну документација се може преузети на следећем линку.