Годишњи план рада школе за 2014/2015

Годишњи план рада школе представља институционални оквир образовно васпитног рада школе у једној школској години. Поред циљева и задатака школе, садржаја рада и врсте активности, Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин као и носиоци остваривања програма образовања и васпитања.

plangodisnji