Продукти пројектне наставе Escape Room

У оквиру модула Израда самосталног пројекта предмета Рачунарска графика и мултимедија наставник стручних предмета Рената Мишулић са ученицима образовних профила Електротехничар информационих технологија, Електротехничар рачунара и Администратор рачунарских мрежа реализовала је пројектну наставу „Креирање оригиналног наставног материјала – Escape Room-а“. Продукти рада ученика су собе за бекство, које представљају иновацију у нашем образовном систему.

Циљеви пројектне наставе су:

– креирање оригиналног гејмификованог наставног материјала (Escape Room-а);

– систематизација знања о свим елементима мултимедије, као и вештина њихове интеграције кроз интердисциплинарни приступ;

– развијање одговорности ученика, комуникативности, креативног изражавања;

– оспособљавање за самостално и организовано учествовање у настави;

– разумевање важности усвојених знања и њихове примене у свакодневном животу.

Постоје многи бенефити креирања и употребе Escape Room-а у настави: забавно је за све учеснике, прилагодљиво је за сваку наставну област, развија сараднички однос и тимски дух, развија вештине решавања проблема и критичког мишљења, побољшава комуникацијске вештине, изазива истрајност ученика, развија вештину закључивања, оспособљава ученике да раде под притиском, усмерено је на ученика, засновано на истраживању представља најбољи вид учења.

Облик рада који се овде подразумева је групни рад, који обезбеђује уважавање диференцираних захтева према ученицима и пружа могућност за кооперацију, узајамну помоћ и контролу. Теме су диференциране по групама, а форма изражавања је иста за све групе – гејмификовани мултимедијални наставни материјал (Escape Room). Ученици пролазе кроз све фазе пројектне наставе: планирање, реализацију пројектних активности, презентовање и промовисање пројекта и на крају евалуацију и рефлексију о пројекту.

Могућност да се ученици ангажују и учествују у сопственом учењу доводи до повећања унутрашње мотивације и посвећености, што су најбољи предуслови за постизање предвиђених исхода и развијање свих нивоа компетенција и знања.

Пред вама су врло креативни радови ученика I7e. Опробајте се као „ескејпери“ у проналажењу коначне шифре, проверите своје знање и забавите се!