Примена  платформе Trello у настави

Колега Велимир Дуканац је 27. 12. 2022. одржао угледни час Примена платформе Тrello у настави. Циљ часа је упознавање колега са предностима које платформа нуди као и ток активности комбиноване наставе и представљање керајњих продуката ученичких ангажовања.

Тrello омогућава креирање асоцијативних картица које садрже наслов, опис, слику, прилог, коментар. Користи се у организовању рада тимова на пројектима праћењем напретка рада, обавештавањем, синхронизацијом рокова и календара.

У бесплатној верзији је применњива у настави. Учениици се на почетку представе картицом у колони – Представите се, затим се поделе и свака група добије колону, тзв driving questions, у оквиру које креира асоцијативне картице.

Наслов колоне треба да је „не-гуглабилан“, чиме се подстичу 4К методолошка елемента – креативност, комуникација, коопеативност и критичко мишљење.

Ученици постају креатори наставног материјала, што доводи до сарадње, смислене комуникације, појачане знатижеље, надметања у креативности, до критичког расуђивања, бриге о себи и осталима у групи. Ово је вид вршњачког учења, где ученици преузимају ризик стварања, уче о еластичности у сарадњи и конкретности и рефлексивности при коментарисању урађеног. Метода је применљива за сваког ученика, подстиче мотивисаност и концентрацију при смисленом креирању садржаја.

Наставник има менторску улогу, контролише процес стварања и активност сваког ученика.Платформа је применљива у комбинованој настави – допуне се задају као домаћи задатак.Тест на плаформи Moodle је показао да су Гаусове криве оцена померене ка вишим оценама и вишем нивоу остварености исхода.

Радна табла остаје сачувана и може се поделити у случају да више колега предају исти предмет или коорелационе предмете.