Електричар

Овај образовни профил, са подручја рада електротехника, развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе Савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

Школовање ученика на образовном профилу електричар траје три године и одвија се по образовном
моделу са елементима дуалног образовања.

Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у зeмљама где је развијен овај систем.

Поред стицања практичних знања о раду на електричним инсталацијама у предузећима и домаћинствима, ученици и ученице ће се кроз изборне предмете додатно обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што су противпожарни, системи надзора, интерфони и други.

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профил на коме се ученици и ученице оспособљавају за следеће активности:

  • извођење електроинсталатерских радова,
  • одржавања кућних електроуређаја,
  • одржавање, монтажа и замена индустријске елeктроопреме
  • одржавање елктроенергетских мрежа и постројења.

Предвиђено је да ученице и ученици током прве године стичу основна практична знања у школској радионици. Током друге године проводе два дана, а у трећој, завршној години су три дана недељно на пракси у локалним предузећима која сарађују са школом.

Прaксa у рeaлним рaдним услoвимa, пoрeд стицaњa стручних вeштинa, oмoгућaвa учeницимa и усвajaњe
сoциjaлних вeштинa кao штo су кoмуникaциja сa кoлeгaмa, oднoс прeмa пoслу и предузећу, пoнaшaњe нa
рaднoм мeсту и сличнo. Кoмбинoвaњeм знaњa кoje стичу у шкoли, уз прaктичнa знaњa и вeштинe кoje стичу у предузећима, учeници и ученице сe нa прaви нaчин oспoсoбљaвajу зa пoтрeбe приврeдe и тимe дoбиjajу бoљe шaнсe зa зaпoслeњe пo зaвршeтку шкoлoвaњa.

Oсим знaњa и вeштинa кoje им пoвeћaвajу шaнсe дa сe зaпoслe oдмaх пo зaвршeтку шкoлoвaњa, бeз дoдaтних oбукa и прилaгoђaвaњa, учeници и ученице у прoфилу eлeктричaр крoз oбaвeзaн прeдмeт прeдузeтништвo стичу знaњa и вeштинe зa пoкрeтaњe сoпствeнoг бизнисa.

Пo зaвршeнoм шкoлoвaњу зa eлeктричaрa пoстojи мoгућнoст дaљeг oбрaзoвaњa зa чeтврти стeпeн и дaљeг шкoлoвaњa нa висoким шкoлaмa струкoвних студиja.

Због употребе савремених технологија, физичка снага није предуслов за бављење овим занимањем тако да се овим послом подједнако успешно могу бавити и жене.

Стандард квалификације за занимање електричар
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/resenje/2020/19/17/reg

План наставе и учења када се образовни профил реализује по дуалном моделу.

Комплетан програм:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tBVKuHfqlPEIS8ow1GiATw42rBFEGms4